Hotline: 0983 069 428

MCB 2P 63A PS45S 6kA, PS45S/C2063 - Sino

190.000VNĐ

MCB 2P 63A PS45S 6kA, PS45S/C2063 - Sino

MCB 2P 50A PS45S 6kA, PS45S/C2050 - Sino

190.000VNĐ

MCB 2P 50A PS45S 6kA, PS45S/C2050 - Sino

MCB 2P 40A PS45S 6kA, PS45S/C2040 - Sino

125.000VNĐ

MCB 2P 40A PS45S 6kA, PS45S/C2040 - Sino

MCB 2P 32A PS45S 6kA, PS45S/C2032 - Sino

125.000VNĐ

MCB 2P 32A PS45S 6kA, PS45S/C2032 - Sino

MCB 2P 25A PS45S 6kA, PS45S/C2025 - Sino

125.000VNĐ

MCB 2P 25A PS45S 6kA, PS45S/C2025 - Sino

MCB 2P 20A PS45S 6kA, PS45S/C2020 - Sino

125.000VNĐ

MCB 2P 20A PS45S 6kA, PS45S/C2020 - Sino

MCB 2P 16A PS45S 6kA, PS45S/C2016 - Sino

125.000VNĐ

MCB 2P 16A PS45S 6kA, PS45S/C2016 - Sino

MCB 2P 10A PS45S 6kA, PS45S/C2010 - Sino

125.000VNĐ

MCB 2P 10A PS45S 6kA, PS45S/C2010 - Sino

MCB 2P 6A PS45S 6kA, PS45S/C2006 - Sino

125.000VNĐ

MCB 2P 6A PS45S 6kA, PS45S/C2006 - Sino

MCB 1P 63A PS45S 6kA, PS45S/C1063 - Sino

97.500VNĐ

MCB 1P 63A PS45S 6kA, PS45S/C1063 - Sino

MCB 1P 50A PS45S 6kA, PS45S/C1050 - Sino

97.500VNĐ

MCB 1P 50A PS45S 6kA, PS45S/C1050 - Sino

MCB 1P 40A PS45S 6kA, PS45S/C1040 - Sino

61.600VNĐ

MCB 1P 40A PS45S 6kA, PS45S/C1040 - Sino

MCB 1P 32A PS45S 6kA, PS45S/C1032 - Sino

61.600VNĐ

MCB 1P 32A PS45S 6kA, PS45S/C1032 - Sino

MCB 1P 25A PS45S 6kA, PS45S/C1025 - Sino

61.600VNĐ

MCB 1P 25A PS45S 6kA, PS45S/C1025 - Sino

MCB 1P 20A PS45S 6kA, PS45S/C1020 - Sino

61.600VNĐ

MCB 1P 20A PS45S 6kA, PS45S/C1020 - Sino

MCB 1P 16A PS45S 6kA, PS45S/C1016 - Sino

61.600VNĐ

MCB 1P 16A PS45S 6kA, PS45S/C1016 - Sino

MCB 1P 10A PS45S 6kA, PS45S/C1010 - Sino

61.600VNĐ

MCB 1P 10A PS45S 6kA, PS45S/C1010 - Sino

MCB 1P 6A PS45S 6kA, PS45S/C1006 - Sino

61.600VNĐ

MCB 1P 6A PS45S 6kA, PS45S/C1006 - Sino

MCB 4P 63A PS45N 4.5kA, PS45N/C4063 - Sino

362.000VNĐ

MCB 4P 63A PS45N 4.5kA, PS45N/C4063 - Sino

MCB 4P 50A PS45N 4.5kA, PS45N/C4050 - Sino

362.000VNĐ

MCB 4P 50A PS45N 4.5kA, PS45N/C4050 - Sino

MCB 4P 40A PS45N 4.5kA, PS45N/C4040 - Sino

280.000VNĐ

MCB 4P 40A PS45N 4.5kA, PS45N/C4040 - Sino

MCB 4P 32A PS45N 4.5kA, PS45N/C4032 - Sino

280.000VNĐ

MCB 4P 32A PS45N 4.5kA, PS45N/C4032 - Sino

MCB 4P 25A PS45N 4.5kA, PS45N/C4025 - Sino

280.000VNĐ

MCB 4P 25A PS45N 4.5kA, PS45N/C4025 - Sino

MCB 4P 20A PS45N 4.5kA, PS45N/C4020 - Sino

280.000VNĐ

MCB 4P 20A PS45N 4.5kA, PS45N/C4020 - Sino

MCB 4P 16A PS45N 4.5kA, PS45N/C4016 - Sino

280.000VNĐ

MCB 4P 16A PS45N 4.5kA, PS45N/C4016 - Sino

MCB 4P 10A PS45N 4.5kA, PS45N/C4010 - Sino

280.000VNĐ

MCB 4P 10A PS45N 4.5kA, PS45N/C4010 - Sino

MCB 4P 6A PS45N 4.5kA, PS45N/C4006 - Sino

280.000VNĐ

MCB 4P 6A PS45N 4.5kA, PS45N/C4006 - Sino

MCB 3P 63A PS45N 4.5kA, PS45N/C3063 - Sino

241.000VNĐ

MCB 3P 63A PS45N 4.5kA, PS45N/C3063 - Sino

MCB 3P 50A PS45N 4.5kA, PS45N/C3050 - Sino

241.000VNĐ

MCB 3P 50A PS45N 4.5kA, PS45N/C3050 - Sino

MCB 3P 40A PS45N 4.5kA, PS45N/C3040 - Sino

199.000VNĐ

MCB 3P 40A PS45N 4.5kA, PS45N/C3040 - Sino

MCB 3P 32A PS45N 4.5kA, PS45N/C3032 - Sino

199.000VNĐ

MCB 3P 32A PS45N 4.5kA, PS45N/C3032 - Sino

MCB 3P 25A PS45N 4.5kA, PS45N/C3025 - Sino

199.000VNĐ

MCB 3P 25A PS45N 4.5kA, PS45N/C3025 - Sino

MCB 3P 20A PS45N 4.5kA, PS45N/C3020 - Sino

199.000VNĐ

MCB 3P 20A PS45N 4.5kA, PS45N/C3020 - Sino

MCB 3P 16A PS45N 4.5kA, PS45N/C3016 - Sino

199.000VNĐ

MCB 3P 16A PS45N 4.5kA, PS45N/C3016 - Sino

MCB 3P 10A PS45N 4.5kA, PS45N/C3010 - Sino

199.000VNĐ

MCB 3P 10A PS45N 4.5kA, PS45N/C3010 - Sino

MCB 3P 6A PS45N 4.5kA, PS45N/C3006 - Sino

199.000VNĐ

MCB 3P 6A PS45N 4.5kA, PS45N/C3006 - Sino

MCB 2P 63A PS45N 4.5kA, PS45N/C2063 - Sino

172.000VNĐ

MCB 2P 63A PS45N 4.5kA, PS45N/C2063 - Sino

MCB 2P 50A PS45N 4.5kA, PS45N/C2050 - Sino

172.000VNĐ

MCB 2P 50A PS45N 4.5kA, PS45N/C2050 - Sino

MCB 2P 40A PS45N 4.5kA, PS45N/C2040 - Sino

113.000VNĐ

MCB 2P 40A PS45N 4.5kA, PS45N/C2040 - Sino

MCB 2P 32A PS45N 4.5kA, PS45N/C2032 - Sino

113.000VNĐ

MCB 2P 32A PS45N 4.5kA, PS45N/C2032 - Sino

MCB 2P 25A PS45N 4.5kA, PS45N/C2025 - Sino

113.000VNĐ

MCB 2P 25A PS45N 4.5kA, PS45N/C2025 - Sino

MCB 2P 20A PS45N 4.5kA, PS45N/C2020 - Sino

113.000VNĐ

MCB 2P 20A PS45N 4.5kA, PS45N/C2020 - Sino

MCB 2P 16A PS45N 4.5kA, PS45N/C2016 - Sino

113.000VNĐ

MCB 2P 16A PS45N 4.5kA, PS45N/C2016 - Sino

MCB 2P 10A PS45N 4.5kA, PS45N/C2010 - Sino

113.000VNĐ

MCB 2P 10A PS45N 4.5kA, PS45N/C2010 - Sino

MCB 2P 6A PS45N 4.5kA, PS45N/C2006 - Sino

113.000VNĐ

MCB 2P 6A PS45N 4.5kA, PS45N/C2006 - Sino

MCB 1P 63A PS45N 4.5kA, PS45N/C1063 - Sino

88.500VNĐ

MCB 1P 63A PS45N 4.5kA, PS45N/C1063 - Sino

MCB 1P 50A PS45N 4.5kA, PS45N/C1050 - Sino

88.500VNĐ

MCB 1P 50A PS45N 4.5kA, PS45N/C1050 - Sino

MCB 1P 32A PS45N 4.5kA, PS45N/C1032 - Sino

56.000VNĐ

MCB 1P 32A PS45N 4.5kA, PS45N/C1032 - Sino

MCB 1P 25A PS45N 4.5kA, PS45N/C1025 - Sino

56.000VNĐ

MCB 1P 25A PS45N 4.5kA, PS45N/C1025 - Sino

MCB 1P 20A PS45N 4.5kA, PS45N/C1020 - Sino

56.000VNĐ

MCB 1P 20A PS45N 4.5kA, PS45N/C1020 - Sino

MCB 1P 16A PS45N 4.5kA, PS45N/C1016 - Sino

56.000VNĐ

MCB 1P 16A PS45N 4.5kA, PS45N/C1016 - Sino

MCB 1P 10A PS45N 4.5kA, PS45N/C1010 - Sino

56.000VNĐ

MCB 1P 10A PS45N 4.5kA, PS45N/C1010 - Sino

MCB 1P 6A PS45N 4.5kA, PS45N/C1006 - Sino

56.000VNĐ

MCB 1P 6A PS45N 4.5kA, PS45N/C1006 - Sino

Hạt ổ cắm TV 75 OHM - S30TV75MS, Sino

40.200VNĐ

Hạt ổ cắm TV 75 OHM - S30TV75MS, Sino

Hạt ổ cắm điện thoại 8 dây (mạng) - S30RJ88, Sino

65.600VNĐ

Hạt ổ cắm điện thoại 8 dây (mạng) - S30RJ88, Sino

Hạt ổ cắm điện thoại 4 dây - S30RJ40, Sino

49.600VNĐ

Hạt ổ cắm điện thoại 4 dây - S30RJ40, Sino

Tủ điện vỏ kim loại 48 Module - lắp nổi, EM48PLS - Sino

1.354.000VNĐ

Tủ điện vỏ kim loại 48 Module - lắp nổi, EM48PLS - Sino

Tủ điện vỏ kim loại 48 module - lắp chìm, EM48PL - Sino

1.354.000VNĐ

Tủ điện vỏ kim loại 48 module - lắp chìm, EM48PL - Sino

Tủ điện vỏ kim loại 36 module - lắp nổi, EM36PLS - Sino

1.047.000VNĐ

Tủ điện vỏ kim loại 36 module - lắp nổi, EM36PLS - Sino

Tủ điện vỏ kim loại 36 module - lắp chìm, EM36PL - Sino

1.047.000VNĐ

Tủ điện vỏ kim loại 36 module - lắp chìm, EM36PL - Sino

Tủ điện vỏ kim loại 28 module - lắp nổi, EM28PLS - Sino

948.000VNĐ

Tủ điện vỏ kim loại 28 module - lắp nổi, EM28PLS - Sino

Tủ điện vỏ kim loại 28 module - lắp chìm, EM28PL - Sino

948.000VNĐ

Tủ điện vỏ kim loại 28 module - lắp chìm, EM28PL - Sino

Tủ điện vỏ kim loại 26 module - lắp nổi, EM26PLS - Sino

862.000VNĐ

Tủ điện vỏ kim loại 26 module - lắp nổi, EM26PLS - Sino

Tủ điện vỏ kim loại 26 module - lắp chìm, EM26PL - Sino

862.000VNĐ

Tủ điện vỏ kim loại 26 module - lắp chìm, EM26PL - Sino

Tủ điện vỏ kim loại 24 module - lắp nổi, EM24PLS - Sino

741.000VNĐ

Tủ điện vỏ kim loại 24 module - lắp nổi, EM24PLS - Sino

Tủ điện vỏ kim loại 24 module - lắp chìm, EM24PL - Sino

741.000VNĐ

Tủ điện vỏ kim loại 24 module - lắp chìm, EM24PL - Sino

Tủ điện vỏ kim loại 18 module - lắp nổi, EM18PLS - Sino

502.000VNĐ

Tủ điện vỏ kim loại 18 module - lắp nổi, EM18PLS - Sino

Tủ điện vỏ kim loại 18 module - lắp chìm, EM18PL - Sino

502.000VNĐ

Tủ điện vỏ kim loại 18 module - lắp chìm, EM18PL - Sino

Tủ điện vỏ kim loại 14 module - lắp nổi, EM14PLS - Sino

343.000VNĐ

Tủ điện vỏ kim loại 14 module - lắp nổi, EM14PLS - Sino

Tủ điện vỏ kim loại 14 module - lắp chìm, EM14PL - Sino

343.000VNĐ

Tủ điện vỏ kim loại 14 module - lắp chìm, EM14PL - Sino

Tủ điện vỏ kim loại 13 module - lắp nổi, EM13PLS - Sino

313.000VNĐ

Tủ điện vỏ kim loại 13 module - lắp nổi, EM13PLS - Sino

Tủ điện vỏ kim loại 13 module - lắp chìm, EM13PL - Sino

313.000VNĐ

Tủ điện vỏ kim loại 13 module - lắp chìm, EM13PL - Sino

Tủ điện vỏ kim loại 9 module - lắp nổi, EM9PLS - Sino

250.000VNĐ

Tủ điện vỏ kim loại 9 module - lắp nổi, EM9PLS - Sino

Tủ điện vỏ kim loại 9 module - lắp chìm, EM9PL - Sino

250.000VNĐ

Tủ điện vỏ kim loại 9 module - lắp chìm, EM9PL - Sino

Tủ điện vỏ kim loại 6 module - lắp chìm, EM6PLS - Sino

159.000VNĐ

Tủ điện vỏ kim loại 6 module - lắp chìm, EM6PLS - Sino

Tủ điện vỏ kim loại 6 module - lắp chìm, EM6PL - Sino

159.000VNĐ

Tủ điện vỏ kim loại 6 module - lắp chìm, EM6PL - Sino

Tủ điện vỏ kim loại 4 module - lắp nổi, EM4PLS - Sino

101.000VNĐ

Tủ điện vỏ kim loại 4 module - lắp nổi, EM4PLS - Sino

Tủ điện vỏ kim loại 4 module - lắp chìm, EM4PL - Sino

101.000VNĐ

Tủ điện vỏ kim loại 4 module - lắp chìm, EM4PL

Tủ điện vỏ kim loại 3 module - lắp nổi, EM3PLS - Sino

101.000VNĐ

Tủ điện vỏ kim loại 3 module - lắp nổi, EM3PLS - Sino

Tủ điện vỏ kim loại 3 module - lắp chìm, EM3PL - Sino

101.000VNĐ

Tủ điện vỏ kim loại 3 module - lắp chìm, EM3PL - Sino

Tủ điện vỏ kim loại 2 module - lắp nổi, EM2PLS - Sino

101.000VNĐ

Tủ điện vỏ kim loại 2 module - lắp nổi, EM2PLS - Sino

Tủ điện vỏ kim loại 2 module - lắp chìm, EM2PL - Sino

101.000VNĐ

Tủ điện vỏ kim loại 2 module - lắp chìm, EM2PL - Sino

Tủ điện mặt nhựa, đế sắt 14-18 module, E4FC14/18L - Sino

620.000VNĐ

Tủ điện mặt nhựa, đế sắt 14-18 module, E4FC14/18L - Sino

Tủ điện mặt nhựa bóng, đế sắt 8-12 module, E4FC8/12S - Sino

266.000VNĐ

Tủ điện mặt nhựa bóng, đế sắt 8-12 module, E4FC8/12S - Sino

Tủ điện mặt nhựa bóng, đế nhựa 8-12 module, E4FC8/12SA - Sino

266.000VNĐ

Tủ điện mặt nhựa bóng, đế nhựa 8-12 module, E4FC8/12SA - Sino

Tủ điện mặt nhựa, đế sắt 8-12 module, E4FC8/12L - Sino

266.000VNĐ

Tủ điện mặt nhựa, đế sắt 8-12 module, E4FC8/12L - Sino

Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa 8-12 module, E4FC8/12LA - Sino

266.000VNĐ

Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa 8-12 module, E4FC8/12LA - Sino

Tủ điện mặt nhựa bóng, đế sắt 4-8 module, E4FC4/8S - Sino

230.000VNĐ

Tủ điện mặt nhựa bóng, đế sắt 4-8 module, E4FC4/8S - Sino

Tủ điện mặt nhựa bóng, đế nhựa 4-8 module, E4FC4/8SA - Sino

230.000VNĐ

Tủ điện mặt nhựa bóng, đế nhựa 4-8 module, E4FC4/8SA - Sino

Tủ điện mặt nhựa, đế sắt 4-8 module, E4FC4/8L - Sino

230.000VNĐ

Tủ điện mặt nhựa, đế sắt 4-8 module, E4FC4/8L - Sino

Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa 4-8 module, E4FC4/8LA - Sino

230.000VNĐ

Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa 4-8 module, E4FC4/8LA - Sino

Tủ điện mặt nhựa bóng, đế sắt 3-6 module, E4FC3/6S - Sino

152.000VNĐ

Tủ điện mặt nhựa bóng, đế sắt 3-6 module, E4FC3/6S - Sino

Tủ điện mặt nhựa bóng, đế nhựa 3-6 module, E4FC3/6SA - Sino

152.000VNĐ

Tủ điện mặt nhựa bóng, đế nhựa 3-6 module, E4FC3/6SA - Sino

Tủ điện mặt nhựa, đế sắt 3-6 module, E4FC3/6L - Sino

152.000VNĐ

Tủ điện mặt nhựa, đế sắt 3-6 module, E4FC3/6L - Sino

Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa 3-6 module, E4FC3/6LA - Sino

152.000VNĐ

Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa 3-6 module, E4FC3/6LA - Sino

Tủ điện mặt nhựa bóng, đế sắt 2-4 module, E4FC2/4S - Sino

117.000VNĐ

Tủ điện mặt nhựa bóng, đế sắt 2-4 module, E4FC2/4S - Sino

Tủ điện mặt nhựa bóng, đế nhựa 2-4 module, E4FC2/4SA - Sino

117.000VNĐ

Tủ điện mặt nhựa bóng, đế nhựa 2-4 module, E4FC2/4SA - Sino

Tủ điện mặt nhựa, đế sắt 2-4 module, E4FC2/4L - Sino

117.000VNĐ

Tủ điện mặt nhựa, đế sắt 2-4 module, E4FC2/4L - Sino

Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa 2-4 module, E4FC2/4LA - Sino

117.000VNĐ

Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa 2-4 module, E4FC2/4LA - Sino

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ - S18UEX, Sino

44.500VNĐ

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ - S18UEX, Sino

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A - S18U, Sino

29.500VNĐ

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A - S18U, Sino

Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A và B, S18121/AB - Sino

12.500VNĐ

Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A và B, S18121/AB - Sino

Mặt nhựa chứa 2 MCB kiểu M S18, S18122/M - Sino

12.500VNĐ

Mặt nhựa chứa 2 MCB kiểu M S18, S18122/M - Sino

Mặt che trơn - S180, Sino

12.500VNĐ

Mặt che trơn - S180, Sino

2 ổ cắm 3 chấu 16A - S18UE2, Sino

57.000VNĐ

2 ổ cắm 3 chấu 16A - S18UE2, Sino

2 ổ cắm 2 chấu với 2 lỗ - S18U2XX, Sino

43.500VNĐ

2 ổ cắm 2 chấu với 2 lỗ - S18U2XX, Sino

2 ổ cắm 2 chấu với 1 lỗ - S18U2X, Sino

43.500VNĐ

2 ổ cắm 2 chấu với 1 lỗ - S18U2X, Sino

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ - S18UXX, Sino

36.200VNĐ

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ - S18UXX, Sino

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ - S18UX, Sino

36.200VNĐ

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ - S18UX, Sino

3 Ổ cắm đơn 2 chấu 16A - S18U3, Sino

54.800VNĐ

3 ổ cắm 2 chấu 16A - S18U3, Sino

2 ổ cắm 2 chấu 16A - S18U2, Sino

44.600VNĐ

2 ổ cắm 2 chấu 16A - S18U2, Sino

Công tắc đơn 2 chiều phím nhỏ - S30M, Sino

17.800VNĐ

Công tắc đơn 2 chiều phím nhỏ - S30M, Sino

Công tắc đơn 1 chiều phím nhỏ - S30/1/2M, Sino

10.200VNĐ

Công tắc đơn 1 chiều phím nhỏ - S30/1/2M, Sino

Mặt 6 lỗ - S186/X, Sino

16.000VNĐ

Mặt 6 lỗ - S186/X, Sino

Mặt 5 lỗ - S185/X, Sino

16.000VNĐ

Mặt 5 lỗ - S185/X, Sino

Mặt 4 lỗ - S184/X, Sino

15.800VNĐ

Mặt 4 lỗ - S184/X, Sino

Mặt 3 lỗ - S183/X, Sino

12.500VNĐ

Mặt 3 lỗ - S183/X, Sino

Mặt 2 lỗ - S182/X, Sino

12.500VNĐ

Mặt 2 lỗ - S182/X, Sino

Mặt 1 lỗ - S181/X, Sino

12.500VNĐ

Mặt 1 lỗ - S181/X, Sino